Vũ Thị Thu Hương

Quản lý cấp cao dự án MIST Toursim Accelerator Clickable Vietnam, Hà Nội

Nguyễn Thị Anh

Chuyên gia tư vấn Sales & Marketing ATM ASIA Co. Ltd, Đà Nẵng