SHi Accelerator Journey

GIAI ĐOẠN 3: SHi ACCELERATOR JOURNEY Thời gian: tháng 10/2018 – 2/2019 Trải qua những khóa học đặc biệt của Vòng Ươm tạo, các dự án sẽ đi đến những […]

SHi Incubator Journey

Thời gian: 18/06/2018 – 10/2018 Dựa trên các tiêu chí tuyển chọn gắt gao, giai đoạn 2 được xây dựng để chọn lọc 10/100 Ý TƯỞNG có tiềm năng, sáng […]

SHi Startup Inspiration

Thời gian: Từ tháng 9/2017 – 3/2018 Ở vòng này, #SHi sẽ tổ chức những khóa đào tạo SHi Startup inspiration, mỗi khóa đào tạo kéo dài 2 ngày, với […]